Bel ons
Menu Sluit

Meer tijd voor de patiënt

Bij Meer Tijd voor de Patiënt | MTvP wordt ervan uitgegaan dat een langere consulttijd ervoor zorgt dat de kern van de zorgvraag van de patiënt sneller en beter naar voren komt. Er is meer tijd om door te vragen en betere diagnoses te stellen. Er komt meer ruimte voor persoonsgerichte zorg.

Aanleiding

In januari 2023 heeft de LHV het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is concreet gemaakt dat Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) in vier kwartalen beschikbaar moet komen voor alle 17 miljoen Nederlanders om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Per kwartaal komt, vanaf 1 april 2023, MTVP beschikbaar voor in ieder geval 4,3 miljoen ingeschreven patiënten (ION). De LHV, InEen en ZN hebben gezamenlijk een leidraad voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenzorg opgesteld. Klik voor de volledige tekst van de “Leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt”

Interventies

Door een combinatie van interventies die vallen onder de kernelementen anders werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en eventueel uitbreiding van personele capaciteit, wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor tijd om het “goede gesprek” met de patiënt te voeren. Amstellandzorg ondersteunt de huisartsen bij de implementatie van MTVP. Er wordt een regioplan opgesteld waarna de individuele huisartsen een keuze maken bij elk kernelement uit de interventies voor hun eigen praktijk.

Je kunt bij anders werken in de praktijken denken aan onder andere: regie op veel gebruikers, intervisie over verwijzingen en taakherschikking. Bij samenwerken in het netwerk aan: Laagdrempelige eenmalige consultatie, MDO met sociaal domein of Welzijn op recept. Uitbreiding van personele capaciteit met bijvoorbeeld meer assistente, PA of VS of HIDHA’s is facultatief. Een training gespreksvoering rondom SOLK/ALK patiënten en Positieve Gezondheid zijn interventies die horen bij het kernelement “het voeren van het goede gesprek”.

Wat moet je doen als huisarts?

Er kunnen stapsgewijs per kwartaal huisartsenpraktijken instromen (25 % van de patiënten uit de regio per kwartaal) Als je wilt instromen is het de bedoeling dat je een individueel praktijkplan maakt waarin je aangeeft welke interventies je per

kernelement gaat toepassen in je praktijk en wat de verwachte resultaten zullen zijn. Je neemt deel aan intervisie en committeert je aan de landelijke leidraad. Op regio niveau wordt in samenwerking met de zorgverzekeraar geëvalueerd en gemonitord.

Waar werken we naartoe?

Met MTVP streven we de volgende doelstellingen na:

  • Verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg
  • Verbeteren van patiënttevredenheid
  • Verbeteren van werkplezier
  • Beheersen van zorgkosten
  • Betere samenwerking met netwerk

Pilots

De pilots voor MTvP elders in het land aten zien dat patiënten tevredener zijn en huisartsen meer werkplezier ervaren. De kwaliteit van zorg gaat omhoog, er wordt minder medicatie uitgeschreven en de diagnostiek daalt. Het aantal verwijzingen neemt af en er zijn minder terugkeerconsulten. Daarnaast kan de vervolgzorg beter en efficiënter worden ingericht, waardoor de zorgkosten per saldo naar beneden gaan.

Verder lezen?

Bekijk alle berichten

Contact
Contact